026,34303648 جهان آب

آنتی اسکالانت آویستا

فروش انواع آنتی اسکالانت آویستا

فروش انواع آنتی اسکالانت های وارداتی

فروش آنتی اسکالانت آویستا ۵۳۰۰ و ۵۱۰۰ و ۵۰۰۰

آب حاوی املاح محلول میباشد که باعث رسوب گذاری بر روی غشاء ممبرانها میگردد و میتوان با تزریق مقدار مناسبی آنتی اسکالانت آویستا از این رسوب گذاری جلوگیری نمود.

فروش عمده آنتی اسکالانت آویستا

Avista vitec 5300  و  Avista vitec 5100  و  Avista vitec 5000

شماره های تماس : 

حمیدرضاصالحی 

۰۹۱۲۴۲۴۴۴۳۴

۰۹۳۵۲۵۹۹۹۵۹

۰۹۱۹۷۳۴۴۹۳۷

۰۲۶۳۴۳۰۳۶۴۸

کلمات مرتبط با فروش آنتی اسکالانت آویستا ۵۳۰۰:

قیمت آویستا ۵۳۰۰ , فروش آویستا ۵۱۰۰, واردات انتی اسکالانت آویستا ۵۰۰۰